A.V.G. Wetgeving


"Eén de basisbeginselen van de A.V.G. is transparantie. Eén van de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke is dat deze de betrokkenen in de meeste gevallen goed dient te informeren wat er precies gebeurt met betreffende persoonsgegevens. Eventuele verstrekkingen aan derden vallen ook onder die informatieplicht. Daarnaast is het aan te raden om afspraken te maken met de partijen waaraan persoonsgegevens worden verstrekt. In veel gevallen zal deze derde een eigen verantwoordelijkheid hebben en dus zelf verplicht zijn om zich aan de AVG te houden. In veel van die gevallen zal daarom strikt genomen geen sprake zijn van een verwerkers-verantwoordelijkerelatie, zodat het niet verplicht is om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Toch adviseer ik altijd wel om basale afspraken te maken over wat de derde met de persoonsgegevens gaat doen en de voorwaarden waaronder die persoonsgegevens worden bewaard (o.a. beveiliging, niet delen met derden, bewaartermijnen).
Als verwerkingsverantwoordelijke ben je immers verplicht om zorg te dragen dat de aan jou toevertrouwde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke eisen worden verwerkt."

Bovenstaand (deel) artikel is op 3 december 2018 gepubliceerd in Schoolmanagement Totaal.

Hoe gaan wij om met de A.V.G.
Onze standaard werkwijze is erop gericht dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens nodig te hebben. Van het kinderdag verblijf hebben wij normaal gesproken geen persoonlijke gegevens nodig. Wij kunnen de foto's maken en aanbieden zonder dat wij hoeven te weten wie er op de foto's staat. Ondanks dat vallen de foto's (zonder naam of andere gegevens) volgens de wet toch onder persoonsgegevens.

De A.V.G. wetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) van kracht. Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie en is bedoeld om privacy gevoelige gegevens te beschermen. Foto's (en dus ook foto’s van uw kind) vallen volgens deze wetgeving onder persoonsgegevens. Wij als kdv-fotograaf moeten hier ook zeker aan voldoen. Samen met het kinderdagverblijf zijn wij verantwoordelijk voor deze gegevens.

A.V.G. verwerkingsafspraken op papier
Wanneer er toch een vraag is naar meer duidelijkheid doen wij dit via de richtlijnen van het Privacy Convenant Onderwijs. De verwerkingsafspraken worden op papier gezet en door beide partijen ondertekend. Een model formulier kunt bij ons opvragen of we nemen het voor u mee op de eerste afspraak. In practies alle gevallen is dit vooraf met het betreffende kinderdagverblijf geregeld.